สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ของอบต.หินลาด
มากที่สุด ( 13 )
56.52%
มาก ( 8 )
34.78%
ปานกลาง ( 1 )
4.35%
น้อย ( 0 )
0.00%
น้อยที่สุด ( 1 )
4.35%