หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด
อำเภอเมืองวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
 
 

 

การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยว ต่างๆภายในตำบล
 


 

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา

ส่งเสริม สนับสนุน และทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
 


 

การพัฒนาและจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ การบริหารงานให้เพียงพอ ทันสมัยและเหมาะสม กับปริมาณงาน

การพัฒนาประสิทธิภาพ บุคลากร ผู้นำท้องถิ่น

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารทางราชการ ของประชาชน
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-009-755