หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายเหนือเพ็ชร ยิ้มแย้ม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด
โทร : 084-0500499
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นายปิยะ ดลประสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-0365312


นางประทุมมา รักนาค
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 087-1946190


นายจีระพันธ์ บุญโอฬารวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 082-4094140