หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายปิยะ ดลประสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นายปิยะ ดลประสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางประทุมมา รักนาค
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายจีระพันธ์ บุญโอฬารวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง