หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด
อำเภอเมืองวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด  18 ส.ค. 2565 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน จำพวกที่ 3  17 ส.ค. 2565 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน จำพวกที่ 3 เพื่อประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ลานตาก พืชไร่ เช่น ข้าวโพด และทำมันเส้น รายนางสาวธันย์ชนก ฟักคง  7 ก.ค. 2565 165
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565  7 เม.ย. 2565 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชาสัมพันธ์การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assesssment : ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  23 มี.ค. 2565 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19 ) ที่ 5/๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๓)  14 มี.ค. 2565 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ในสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2564 ลงวันที่ 29 ต.ค.64 และคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณะสุข เรื่องแนวทางการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ อธิบดีกรมอนามัยในการควบคุมป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับกิจการตลาด พ.ศ.2564  2 มี.ค. 2565 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   การออกประกาศตามมาตรา 9(2) แห่ง พรบ.สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497  28 ก.พ. 2565 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หินลาด  15 ก.พ. 2565 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ.2559-2563  6 ก.พ. 2565 41
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 26
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-009-755