หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด
อำเภอเมืองวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   อบต.หินลาด ประชาสัมพันธ์ แนวทางการบูรณาการการทำงานเพื่อขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  26 ม.ค. 2565 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือประสาน อปท. ในการดำเนินงานตามมาตรการ COVID Free Setting ที่ พล 0023.3/ว 43 ลว 20 ม.ค. 65  24 ม.ค. 2565 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ พล 0023.3/ว 45 ลว 20 ม.ค. 65  24 ม.ค. 2565 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการส่งออกซึ่งหน้ากากอนามัย เพิ่มเติม  20 ม.ค. 2565 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 64 พ.ศ. 2564 เรื่อง การควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย เพิ่มเติม  20 ม.ค. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 41)โควิด-19  18 ม.ค. 2565 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว109 ลว 7 ม.ค. 64   14 ม.ค. 2565 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เป็นเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้ปก่สัตว์ควบคุมโดบไม่เสียค่าธรรมเนียม  17 ธ.ค. 2564 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดให้สถานที่ตั้งของ อปท.ทุกแห่งในจังหวัดพิษณุโลกเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกัน  17 ธ.ค. 2564 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   608. มท 0230/ว6812 ลว. 30 พ.ย. 64 แจ้ง กทม. และ จังหวัด เรื่อง ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 39   14 ธ.ค. 2564 14
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 34
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-009-755