หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด
อำเภอเมืองวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
 
 


 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทักษะสัมพันธ์สำหรับพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนักที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่  
 

                              โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
                       (ทักษะสัมพันธ์สำหรับพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด)
                   เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
                         สุจริต มีจิตสำนักที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่
            องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ใกล้ชิดกับประชาชน ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จึงต้องมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และมีหลักปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจัดโครงการพัฒนาบุคลกรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการจะคำนึงถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ นโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องไปในทิศทางเดียว นอกจากนั้นยังทำให้ทราบถึงความต้องการและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบถึงปัญหา อุปสรรคของการดำเนินโครงการ บุคลากรในองค์กรทุกคนมีความรู้และมุมมองในการดำเนินงานเปิดกว้างและไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพการทำงานให้แก่บุคลากร สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการทำงานให้มีสมรรถนะด้านงาน มีทักษะในการบริหารและปฏิบัติงานเพื่อบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทักษะสัมพันธ์สำหรับพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ใกล้ชิดกับประชาชน ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จึงต้องมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และมีหลักปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจัดโครงการพัฒนาบุคลกรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการจะคำนึงถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ นโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องไปในทิศทางเดียว นอกจากนั้นยังทำให้ทราบถึงความต้องการและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบถึงปัญหา อุปสรรคของการดำเนินโครงการ บุคลากรในองค์กรทุกคนมีความรู้และมุมมองในการดำเนินงานเปิดกว้างและไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพการทำงานให้แก่บุคลากร สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการทำงานให้มีสมรรถนะด้านงาน มีทักษะในการบริหารและปฏิบัติงานเพื่อบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทักษะสัมพันธ์สำหรับพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กรท้องถิ่น ซึ่งกันและกัน
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการใช้ความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มีจิตสำนึกในการพัฒนาตนเองเพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง โดยใช้หลักธรรมาภิบาล เพื่อการบริหารการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองและคุณค่าของผู้อื่น เพื่อการบริหารการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
4. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มีทักษะในการบริหารและปฏิบัติงานเพื่อบริการสาธารณะ เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
5. เพื่อจัดความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM)
6. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาเทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการ สามารถดำเนินการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการมีส่วนร่วม
7. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  ให้มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนักที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ธ.ค. 2564 เวลา 10.20 น. โดย คุณ เนรมิต บัวแก้ว

ผู้เข้าชม 99 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-009-755