หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด
อำเภอเมืองวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
 
 

 
ขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัด ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 2564  

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้การดำเนินดำเนินการประเมินคุณธรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ได้นำเข้าจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  ซึ่งหมายถึงบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ประกอบด้วย
1. ฝ่ายบริหาร นายก อบต.หินลาด /รองนายก อบต.หินลาด /เลขานุการนายก อบต.หินลาด
2. ฝ่ายประจำ  หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการ ทุกกอง พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างเหมาบริการ ที่มีระยะเวลาทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี  (ตามที่ได้แจ้งให้ท่านทราบแล้ว) เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครอบคลุมในทุกมิติของหน่วยงาน  และให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายครบถ้วนตามตัวชี้วัด  จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางให้บุคลากรตามข้างต้นเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2564
        
        https://itas.nacc.go.th/go/iit/i2lg4x

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 มี.ค. 2564 เวลา 15.00 น. โดย คุณ เนรมิต บัวแก้ว

ผู้เข้าชม 50 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-009-755