หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด
อำเภอเมืองวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
 
 

 
20 ธันวา กลับบ้าน ใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส  
 

เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส

20  ธันวา กลับบ้าน ใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส
            ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และนาย อบจ. ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ รับบัตรสองใบ ใบที่หนึ่ง เลือก
สมาชิกสภา อบจ. อีกใบหนึ่งเลือก นายก อบจ.

            โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง
3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
4. คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

            ในกรณีที่มีการย้ายทะเบียนออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั้งหนึ่งภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน อันทำให้บุคคลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันน้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้ง ให้บุคคลนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และการเลือกตั้งท้องถิ่นกฎหมายไม่ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้า และไม่มีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเหมือนกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้น ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เพียงวันเดียว

        การเตรียมความพร้อมในการไปลงคะแนนเลือกตั้ง
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการ อบจ.
ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง และให้ตรวจสอบรายชื่อ
จากเอกสารแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ส่งมายังเจ้าบ้าน
2. การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน หากพบว่าตนเองหรือผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านของตนไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริง ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ พร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ธ.ค. 2563 เวลา 15.42 น. โดย คุณ เนรมิต บัวแก้ว

ผู้เข้าชม 42 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-009-755