หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด
อำเภอเมืองวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
 
 


 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก  
 

1. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
3. ปีงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2566
4. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development-HRD) เป็นหัวใจสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร  มนุษย์จึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ (initiative)  และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  การที่มนุษย์ได้ทำสิ่งใหม่จะเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการนำศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ กฎหมายและระเบียบต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด จึงได้มีการจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง สร้างความความเข้าใจบทบาทหน้าที่และมีหลักปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจัดโครงการพัฒนาบุคลกรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งนี้ยังสร้างให้แต่ละบุคคล เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพื่อนร่วมงาน และมีเป้าประสงค์จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของข้าราชการทุกระดับให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เกิดผลสัมฤทธิ์ คุ้มค่า ร่วมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการทำงานให้มีสมรรถนะด้านงาน มีทักษะในการบริหารและปฏิบัติงานเพื่อบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดฝึกอบรมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกระบวนการทางความคิดของการมีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน
                2. เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ที่เข้าฝึกอบรมให้มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองและคุณค่าของผู้อื่น เพื่อให้เกิดประสิทธิผล
                3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์หรือร่วมแก้ไขปัญหาในการทำงาน
                4. เพื่อขับเคลื่อนและสร้างมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่สำคัญ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ธ.ค. 2565 เวลา 16.08 น. โดย คุณ เนรมิต บัวแก้ว

ผู้เข้าชม 127 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/9

ลำดับภาพที่ 2/9

ลำดับภาพที่ 3/9

ลำดับภาพที่ 4/9

ลำดับภาพที่ 5/9

ลำดับภาพที่ 6/9

ลำดับภาพที่ 7/9

ลำดับภาพที่ 8/9

ลำดับภาพที่ 9/9
<<
>>
X
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-009-755