หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด
อำเภอเมืองวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
 
 


 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก  
 

1. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
3. ปีงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2566
4. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development-HRD) เป็นหัวใจสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร  มนุษย์จึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ (initiative)  และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  การที่มนุษย์ได้ทำสิ่งใหม่จะเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการนำศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ กฎหมายและระเบียบต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด จึงได้มีการจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง สร้างความความเข้าใจบทบาทหน้าที่และมีหลักปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจัดโครงการพัฒนาบุคลกรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งนี้ยังสร้างให้แต่ละบุคคล เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพื่อนร่วมงาน และมีเป้าประสงค์จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของข้าราชการทุกระดับให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เกิดผลสัมฤทธิ์ คุ้มค่า ร่วมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการทำงานให้มีสมรรถนะด้านงาน มีทักษะในการบริหารและปฏิบัติงานเพื่อบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดฝึกอบรมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกระบวนการทางความคิดของการมีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน
                2. เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ที่เข้าฝึกอบรมให้มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองและคุณค่าของผู้อื่น เพื่อให้เกิดประสิทธิผล
                3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์หรือร่วมแก้ไขปัญหาในการทำงาน
6. เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วน-ตำบลหินลาด จำนวน 60 คน ประกอบด้วย
6.1 คณะผู้บริหาร  4  คน
6.2 สมาชิกสภาฯ  9  คน
6.3 บุคลากรพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง  47  คน
7. วิธีดำเนินงาน
1. สำรวจกลุ่มเป้าหมายของโครงการ
2. ประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง/ และที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน
3. จัดทำโคงการ/เสนอโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ
4. ดำเนินการตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ และรายงานการดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น
8. ระยะเวลาดำเนินการ
วันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565
9. งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหาร-ส่วนตำบลหินลาด ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งาบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รายการโครงการพัฒนาศักยภาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณตั้งไว้ 100,000.00 บาท เบิกจ่ายตามโครงการ 20,000.00 บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-)  (รายละเอียดปรากฏตาม ผนวก ก)
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
11. การประเมินผล
จะประเมินผลการฝึกอบรม คือ ใบงาน การมีส่วนร่วม และความคิดสร้างสรรค์ของผู้ที่เข้าฝึกอบรมฯ
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกระบวนการทางความคิดในการมีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน
2. บุคลากรมีการพัฒนาทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองและคุณค่าของผู้อื่น อย่างมีประสิทธิผล
3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์และรู้จักแก้ไขปัญหาในการทำงาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ธ.ค. 2565 เวลา 16.08 น. โดย คุณ เนรมิต บัวแก้ว

ผู้เข้าชม 16 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/9

ลำดับภาพที่ 2/9

ลำดับภาพที่ 3/9

ลำดับภาพที่ 4/9

ลำดับภาพที่ 5/9

ลำดับภาพที่ 6/9

ลำดับภาพที่ 7/9

ลำดับภาพที่ 8/9

ลำดับภาพที่ 9/9
<<
>>
X
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-009-755