หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด
อำเภอเมืองวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
 
 

 
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีดังต่อไปนี้
        (1) มีสัญชาติไทย
        (2) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด  (ตามทะเบียนบ้าน)
        (3) มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (โดยเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน  2504  ถึง วันที่ 1 กันยายน  2505)  สำหรับในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่และ
เดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1  มกราคมของปีนั้น)
        (4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
        (ก) ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  
        (ข) ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        (ค) ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น    
ที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ต.ค. 2563 เวลา 10.15 น. โดย คุณ เนรมิต บัวแก้ว

ผู้เข้าชม 20 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-961-6557