หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด
อำเภอเมืองวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด
………………………………………………….

  ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 231 กำหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง
อาศัยอำนาจตามข้อ 231  ประกอบข้อ 34 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย         การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา      เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ดังต่อไปนี้
  1. ตำแหน่งที่แต่งตั้ง
  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด จำนวน 3 คน  
  2. วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
        2.1 รับสมัครระหว่างวันที่  3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา
        2.2 สถานที่รับสมัคร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด  อำเภอวัดโบสถ์               จังหวัดพิษณุโลก
  3. การขอรับใบสมัครผู้สมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด
4. การยื่นใบสมัคร
  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ที่กำหนดด้วยตนเองต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
  4.1 ใบสมัคร
  4.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีภูมิลำเนา  
  4.5 ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ          และติดยาเสพติดให้โทษ
  4.6 สำเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี) เช่นสำเนาปริญญาบัตร  หรือสำเนาหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
5. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร  
5.1 ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
  (1) เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตอำเภอวัดโบสถ์           หรือเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่อยู่ในภูมิลำเนาในเขตอำเภอวัดโบสถ์ ซึ่งมิได้เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
  (2) สัญชาติไทยโดยการเกิด
  (3) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันสมัคร
  (4) มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริต  
5.2 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
    (1) ติดยาเสพติดให้โทษ
    (2) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
    (3) อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่  
   (4) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  
   (5) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอน      สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
  (6) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะเหตุทุจริต         ต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
  (7) เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง  
  (8) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ได้รับโทษ โดยพ้นโทษหรือต้องคำพิพากษามาไม่ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี
  (9) เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.พ. 2563 เวลา 10.30 น. โดย ส.อ. วิทวัส สอนสุภาพ

ผู้เข้าชม 39 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-961-6557