หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด
อำเภอเมืองวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
 
 

 
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

สำนักปลัด
- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1  อัตรา
กองคลัง
- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1  อัตรา
กองช่าง
- ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน  1  อัตรา
ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
1.  คำร้องขอโอน
2.  หนังสือยินยอมขอโอน
3.  หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา
4.  สำเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น/ข้าราชการประเภทอื่น
5.  เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถยื่นคำร้องขอโอนพร้อมทั้งจัดส่งเอกสารคำร้องขอโอนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด เลขที่ 84/9  หมู่ที่ 3  ตำบลหินลาด  อำเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก  65160  หรือติดต่อสอบถามได้ที่  โทร. 0-5500-9755  โทรสาร. 0-5500-9860 ในวันและเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.ค. 2562 เวลา 17.29 น. โดย ส.อ. วิทวัส สอนสุภาพ

ผู้เข้าชม 166 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-961-6557