หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.hinlad.go.th/home http://www.hinlad.go.th/orgcha... o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
o แสดงตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
* โครงสร้าง ของ อบต.หินลาด ไม่มี ตำแหน่ง รองปลัด อบต.
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.hinlad.go.th/home http://www.hinlad.go.th/board.... https://www.hinlad.go.th/staff... o ข้อมูลของคณะผู้บริหารสูงสุด ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด
o แสดงข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และเบอร์โทรศัพท์ ของคณะผู้บริหารแต่ละคน
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.hinlad.go.th/home https://www.hinlad.go.th/proje... https://www.hinlad.go.th/proje... https://www.hinlad.go.th/dnm_f... o อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.hinlad.go.th/home https://www.hinlad.go.th/proje... https://www.hinlad.go.th/proje... o วิสัยทัศน์ (หน้าที่ 34-35) , พันธกิจ (หน้าที่ 35) , ยุทธศาสตร์การพัฒนา  (หน้าที่ 35-36) , เป้าประสงค์ (หน้าที่ 36) , ตัวชี้วัด (หน้าที่ 36-37) , ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด
o แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.hinlad.go.th/home http://www.hinlad.go.th/contac... o ข้อมูลการติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ประกอบไปด้วย ที่อยู่ , หมายเลขโทรศัพท์ , หมายเลขโทรสาร , แผนที่ตั้ง
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.hinlad.go.th/home https://www.hinlad.go.th/proje... https://www.hinlad.go.th/proje... https://www.hinlad.go.th/dnm_f... https://www.hinlad.go.th/law_m... o กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.hinlad.go.th/home https://www.hinlad.go.th/news_... https://www.hinlad.go.th/news_... https://www.hinlad.go.th/news_... https://www.hinlad.go.th/news_... https://www.hinlad.go.th/egp.p... o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.hinlad.go.th/home https://www.hinlad.go.th/webbo... http://www.hinlad.go.th/webboa... o ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้และองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด สามารถสื่อสารให้คำตอบ กับผู้สอบถามได้ คือ Web board และ กระดาษถามตอบ
o9 Social Network https://www.hinlad.go.th/home https://www.facebook.com/profi... o อบต.หินลาด แสดงตำแหน่ง Social Network บนเว็บไซต์ ของ อบต.หินลาด https://www.hinlad.go.th เชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ ของ  องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด  Facebook : https://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด-111916803786020/
ตำแหน่งเมนูป๊อบอัพ ของ Facebook อบต.หินลาด (ด้านบนขาวมือ))
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.hinlad.go.th/home https://www.hinlad.go.th/webs_... o เข้าเว็บไซต์ https://www.hinlad.go.th/homeเลือกเมนู นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  (1)     2      3      4      5