หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หินลาด
" เส้นทางสร้างชาติ  ดารดาษหินผา
หลวงพ่อเหลือลือชา  งามตาน้ำตกเขื่อนยอ
มากมีพอเกษตรภัณฑ์ "
คำขวัญ อบต.หินลาด
วิสัยทัศน์ อบต.หินลาด
" ตำบลหินลาด
ภูมิทัศน์สวยงาม อาชีพเสริมเด่น
เป็นเอกลักษณ์ นำการศึกษา
พัฒนายั่งยืน ประชาชนมีความสุข "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หินลาด
องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด
อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 


วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล สาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ร่วมกับว่าท [ 16 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 10 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ร่วมกับสภาองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลหินลาด และข [ 3 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 18 


ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด สแกน QR COD [ 22 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 21 


วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก มอบถุงยัง [ 15 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 22 


องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำรถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการมอบให้แก่ นางจำปา คง [ 13 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 19 


หจก.ฟาร์มโชคทวี แจกถุงยังชีพให้ประชาชนในตำบลหินลาดที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ [ 22 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 49 


สำรวจผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค โควิด-19 [ 21 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 26 


โครงการ ส่งเสริมความรู้ เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แก่ประชา [ 17 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 87 


โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 140 


โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน อบต.หินลาด ปร [ 30 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 0 


กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 [ 29 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 113 


โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้ [ 28 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 94 
 
 
 
   
การจัดทำข้อมูลการนำเสนอคำขอเพิ่มเเละเปลี่ยนเเปลงงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ด่วนที่สุด กพส. มท. 0810.8/ว2192  [ 23 ก.ค. 2563 ]
แจ้งเร่งรัดการจัดส่งเอกสารหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาเพื่อประกอบการพิจารณาคืนเงินชำระค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำ และการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรุ่นที่ 6-14 ด่วนที่สุด กพส. มท. 0810.3/ว2193  [ 23 ก.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID - 19 กสธ. มท. 0819.2/ว2188  [ 23 ก.ค. 2563 ]
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท. 0819.2/ว4253  [ 23 ก.ค. 2563 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรม รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12 ใหม่ กศ. มท 0816.3/ว2059  [ 23 ก.ค. 2563 ]
การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว4289  [ 23 ก.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2189  [ 23 ก.ค. 2563 ]
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2174  [ 23 ก.ค. 2563 ]
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กยผ. มท 0815.4/ว2178  [ 23 ก.ค. 2563 ]
โครงการสอนออนไลน์ Project 14 กศ. มท 0816.3/ว2176  [ 22 ก.ค. 2563 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) ด่วน สน.บถ. มท 0809.4/ว2155 [เอกสารแนบ]  [ 21 ก.ค. 2563 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) ด่วน สน.บถ. มท 0809.4/ว2156 [เอกสารแนบ]  [ 21 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2162  [ 21 ก.ค. 2563 ]
แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานและตารางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว2157  [ 21 ก.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว2152  [ 21 ก.ค. 2563 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว2153  [ 21 ก.ค. 2563 ]
โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาด กศ. มท 0816.3/ว2136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4203  [ 20 ก.ค. 2563 ]
การจัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4171  [ 20 ก.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2154  [ 20 ก.ค. 2563 ]
   
โครงการฝึกอบรมเฃิงปฏิบัติการการบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4844 ลว. 24 ก.ค.63 [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
การจัดทำข้อมูลการนำเสนอคำขอเพิ่มเเละเปลี่ยนเเปลงงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4833 ลว 24 ก.ค. 63 [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
โครงการเครือข่ายของแผ่นดินเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 2563 ที่ พล 0023.3/ว 388 ลว 24 ก.ค. 63 [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 26 
โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาด ที่ พล 0023.3/ว 389 ลว 24 ก.ค. 63 [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 27 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4810 ลว 24 ก.ค. 63 [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 48 
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4784 ลว 22 ก.ค. 63 [ 22 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 70 
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4783 ลว 22 ก.ค. 63 [ 22 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 34 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4779 ลว 22 ก.ค. 63 [ 22 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 47 
แจ้งตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน ที่ พล 0023.5/ว 385 ลว 22 กค. 63 [ 22 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 56 
แจ้งประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุง Factor F ใหม่ ที่ พล 0023.5/ว 384 ลว. 22 กค. 63 [ 22 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 35 
ขอความร่วมมือสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ พล 0023.3/ว 381 ลว 22 ก.ค. 63 [ 22 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 66 
ขอเชิญประชุมรับฟังรายงานผลการศึกษาและจัดทำข้อเสนอ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว 383 ลว 22 ก.ค. 63 [ 22 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 54 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการพิจารณากลั่นกรองโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4748 ลว 22 ก.ค. 63 [ 22 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 61 
การนิเทศ กำกับ ติดามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4741 ลว 21 ก.ค. 63 [ 22 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 75 
ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 4738 ลว. 21 ก.ค. 63 [ 21 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 109 
การพิจารณาทบทวนข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4739 ลว 21 ก.ค. 63 [ 21 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 106 
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และเลขานุการในคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการของเทศบาล ที่ พล 0023.2/ว5629 ลว 15 ก.ค. 63 [ 21 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 45 
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 377 ลว 20 ก.ค. 63 [ 20 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 129 
บันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. Info ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 378 ลว 20 ก.ค. 63 [ 20 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 120 
การบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ด่วนที่สด ที่ พล 0023.3/ว 376 ลว 20 ก.ค. 63 [ 20 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 96 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมิน การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมและประเมินฯ EHA ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 379 ลว 20 ก.ค. 63 [ 20 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 93 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสาธารณสุขสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4698 ลว 20 ก.ค. 63 [ 20 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 63 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานด้านกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช และสำรวจข้อมูลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชของชุมชน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4692 ลว 20 ก.ค. 63 [ 20 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 66 
รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่ อปท.เบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4681 ลว 20 ก.ค. 63  [ 20 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 194 
ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับลดระยะห่างของช่องที่อยู่ติดกัน (Channel spacing) ของคลี่นความถี่ที่อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อติดต่อสื่อสาร ที่ พล 0023.3/ว 4640 ลว 16 ก.ค. 63 [ 20 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 49 
 
         
 
   
   
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลปู่บึงน้ำลัด บ้านน้อยใน ห [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคำฝัน กองเขียว ถึงวัด [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง สายจากไร่นายจันทอน โต๊ะลายเทศ-หน้าบ้ [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังสายโนนกลาง บ้านท่าขอนเบน หมู่ที่ 8 ตำ [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 5 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.หิน [ 3 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
รายงานผลการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 7 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 30 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความ [ 5 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 30 
ช่องทางการประชาสัมพันธ์การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขอ [ 4 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 32 
การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด [ 3 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.หินล [ 3 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 4 
ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด สแกน QR COD [ 22 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
อบต.หินลาด ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที [ 5 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 186 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.หินลา [ 5 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.หินลา [ 7 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 4 
ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการ ที่ อบต.หินลาด สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 39 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.ห [ 5 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ [ 12 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะก [ 4 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 39 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.หินลา [ 3 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 4 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.หินล [ 7 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ [ 9 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.หิ [ 3 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ [ 3 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 1 
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนา [ 15 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 61 
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงน้ำไอริ [ 15 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 39 
 

หลวงพ่อเหลือ
 
               
 
   
 

กลุ่มสัมมาชีพผลิตภัณฑ์ การเพาะถั่วงอก
   
เบอร์โทรศัพท์ องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด 0-5500-9755 เบอร์แฟกซ์ 0-5500-9860 (14 พ.ย. 2562)    อ่าน 765  ตอบ 0  
แจ้งน้ำประปารั่ว ครับ (9 มิ.ย. 2558)    อ่าน 685  ตอบ 1  
แจ้งปัญหาน้ำประปารั่วซึม (9 มิ.ย. 2558)    อ่าน 658  ตอบ 1  
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 ธ.ค. 2557)    อ่าน 826  ตอบ 0  
 
               
 
 
   
อบต.ชัยนาม การสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านซำบอน [ 12 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 23 
อบต.ไผ่ขอดอน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
ทต.บ้านใหม่ ร่วมกันแยกขยะ หน้ากากอนามัย ทิ้งถูกที่ [ 15 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านใหม่ โครงการคัดแยกขยะและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากขยะ [ 15 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านใหม่ ตรวจสถานประกอบการร้านมินิมาร์ท/ร้านขายของชำ [ 15 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านใหม่ ตรวจสารตกค้างในอาหารสถานประกอบการ [ 15 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.พันชาลี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 14 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.นครชุม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลื [ 14 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.นครไทย เทศบาลฯ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ [ 26 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.นครไทย [ 26 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ปลักแรด คำสั่ง แบ่งมอบงานภายในสำนักปลัดเทศบาล ปี 2563 [ 26 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ปลักแรด คำสั่ง แบ่งมอบงานภายในสำนักปลัดเทศบาล ประจำปี 2562 [ 26 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เยี่ยมชมผู [ 25 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 12 
ทต.บ้านใหม่ โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร [ 25 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านใหม่ ตรวจสารปนเปื้อนอาหาร ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสด 2563 [ 25 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.คันโช้ง [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.วัดโบสถ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.วังพิกุล ประชุมนิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชน [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ปลักแรด ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบโทรคมนาคม [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.วังทอง ประกาศประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ พร้อมอุปกรณ์ลากจูง ขนาดไม่น้อยกว่า 60 แรงม้า [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ปลักแรด ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ปลักแรด ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใ [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.วังทอง ปลูกหญ้าแฝกตลิ่งแม่น้ำวังทองหน้าวัดบางสะพาน [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองกะท้าว ผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองคลองเรือ ช่วงบ้านนา [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
 
     
 
 
 
 
 
  สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ของอบต.หินลาด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-961-6557