หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หินลาด
" เส้นทางสร้างชาติ  ดารดาษหินผา
หลวงพ่อเหลือลือชา  งามตาน้ำตกเขื่อนยอ
มากมีพอเกษตรภัณฑ์ "
คำขวัญ อบต.หินลาด
วิสัยทัศน์ อบต.หินลาด
" ตำบลหินลาด
ภูมิทัศน์สวยงาม อาชีพเสริมเด่น
เป็นเอกลักษณ์ นำการศึกษา
พัฒนายั่งยืน ประชาชนมีความสุข "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หินลาด
องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด
อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 


20 ธันวา กลับบ้าน ใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส [ 1 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 0 


วันที่ 27 พ.ย. 2563 เวลา 14.00 น. นายสุรพล สาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด [ 27 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 6 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ทำความสะอาดห้องเรียน ของเล่น อุปกร [ 6 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 14 


นายสุรพล สาสน นายก อบต.หินลาด ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท [ 23 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 8 


อบต.หินลาด ลงพื้นที่รับแสดงตนผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย [ 21 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 7 


นายทองดี คงทอง รองนายก อบต.หินลาด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวาง [ 21 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 3 


นายสุรพล สาสน นายก อบต.หินลาด พร้อมด้วยข้าราชการ สมาชิกสภา อบต.หินลาด ร่วมพิธีว [ 13 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 17 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning Day [ 7 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 11 


กิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย [ 28 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 18 


พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด น้อมรำลึก 5 ทศวรรษ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 22 


โครงการออกหน่วยบริการองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด บูรณาการร่วมกับหน่วยบำบัดทุกข์ [ 19 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 16 


วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล สาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ร่วมกับว่าท [ 16 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 24 
 
 
 
   
ประชุมซักซ้อมการบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสถาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. กต. มท 0818.3/ว3718  [ 2 ธ.ค. 2563 ]
ยกเลิกหนังสือแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว 7198  [ 2 ธ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3681 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว3710  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
แจ้งเวียนการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่างในการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3717  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3682  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) สน.คท. มท 0808.2/21966-21969 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3714  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณฯ (รุ่นที่ 1) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3706  [ 30 พ.ย. 2563 ]
แจ้งขยายเวลาการปิดระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเพื่อตอบสนองนโยบายฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3705  [ 30 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ สน.คท. มท 0808.2/ว7167  [ 30 พ.ย. 2563 ]
ยกเลิกใบสมัครของโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 133) กพส. มท 0810.2/ว3698  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) สน.บถ. มท 0809.4/ว3684  [ 30 พ.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3699  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) กพส. มท 0810.8/ว3702 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 30 พ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3686 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2563 ]
สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสัปดาห์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แบบออนไลน์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3700  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว3701 [เอกสารแนบ]  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว (เสียงตามสาย/ไร้สาย) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. และการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมการขนส่งทางบก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3683 [แบบรายงาน]  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21800-21804  [ 30 พ.ย. 2563 ]
   
ขอความร่วมมือสนับสุนการจ้างแรงงานนักโทษเด็ดขาดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ พล 0023.3/ว7909 ลว 3 ธ.ค.63 [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด พล 0023.3/ว7908 ลว 3 ธ.ค. 63 [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 115 
รายงานผลการดำเนินงานในระบบ E-plan ที่ พล 0023.3/ว 639 ลว 1 ธ.ค. 63 [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 60 
การโอนเงิน งปม. ปี2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 1(เดือนธ.ค.2563) [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 45 
แจ้งปรับเปลี่ยนโครงการฝึกอบรม ฯ ที่ พล 0023.1/ว642 ลว 2 ธ.ค. 63 [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 87 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว7814 ลว. 2 ธ.ค. 63 [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 74 
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการและสถานที่ประชุมประชุมหารือแนวทางปฏิบัติโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว640 ลว 2 ธ.ค. 63 [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 73 
การสำรวจสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว7844 ลว 2 ธ.ค. 63 [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 62 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว7825 ลว 1 ธ.ค. 63 [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 43 
สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสัปดาห์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แบบออนไลน์ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7837 ลว 1 ธ.ค. 63 [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 30 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7838 ลว 1 ธ.ค. 63 [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 75 
แจ้งกำหนดการลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ พล 0023.3/ว638 ลว 1 ธ.ค.63 [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 25 
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ พล 0023.3/ว637 ลว 1 ธ.ค. 63 [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 40 
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายได้อย่างเท่าเทียม ที่ พล 0023.3/ว 636 ลว 1 ธ.ค. 63 [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 26 
การจัดสรร งปม. พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7813 ลว 1 ธ.ค. 63 [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 30 
การจัดสรร งปม. พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ (ก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่ อปท.) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว7812 ลว 1 ธ.ค.63 [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 28 
การจัดสรร งปม. พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว7811 ลว 1 ธ.ค.63 [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 30 
การจัดสรร งปม พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7810 ลว 1 ธ.ค. 63 [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 32 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว7809 ลว 1 ธ.ค. 63 [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 40 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1 [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 76 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.63) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว7738 ลว.1 ธ.ค. 63 [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 69 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นฯ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) เดือน พ.ย. 63 ให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 7742ลว. 30 พ.ย.63 [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 51 
การโอนเงินจัดสรร งปม 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับสพด. ค่าจัดการเรียนการสอน ประจำไตรมาสที่1(เดือนต.ค.-ธ.ค.63) ด่วนทีสุด ที่ พล 0023.5/ว 7739 ลว.30 พ.ย.63 [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 50 
การโอนเงินจัดสรร งปม.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ งวดที่ 1 เพิ่มเติม (เดือนพ.ย.63)ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 7736 ลว.30 พ.ย.63 [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 38 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63)ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว7728 ลว.1 ธ.ค.63 [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 42 
 
         
 
   
   
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์ [ 30 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลปู่บึงน้ำลัด หมู่ที่ 3 ตำบลหิ [ 25 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 15 
20 ธันวา กลับบ้าน ใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส [ 1 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 29 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ อบต.หินลาด [ 25 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบา [ 11 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศราคากงโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยทำหลังคาและที่กั้นนกพิราบ หมู่ที่ [ 6 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนที่อยุ่ในความรับผิดชอบของ อบต.หินลาด ถนนสายแยกหนองหญ้าปล [ 6 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 20 
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขึ้นไร่ลุงทิม (หมู่ที่ 1 ตำบลหิน [ 6 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้าน นางเลี่ยม คงทอง - หน้าบ้าน [ 6 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 20 
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กเส้นข้างบึงน้ำลัด หมุ่ที่ 4 ไปจนถึง หม [ 6 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพันธ์ คงวิชา - แยกป่าสัก ห [ 6 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 22 
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้อง [ 4 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.หิน [ 3 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลปู่บึงน้ำลัด บ้านน้อยใน ห [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 25 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคำฝัน กองเขียว ถึงวัด [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 20 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง สายจากไร่นายจันทอน โต๊ะลายเทศ-หน้าบ้ [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 21 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังสายโนนกลาง บ้านท่าขอนเบน หมู่ที่ 8 ตำ [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 16 
รายงานผลการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 7 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 43 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความ [ 5 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 52 
ช่องทางการประชาสัมพันธ์การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขอ [ 4 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 54 
การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด [ 3 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 16 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.หินล [ 3 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 17 
ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด สแกน QR COD [ 22 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 28 
อบต.หินลาด ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที [ 5 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 253 
 

หลวงพ่อเหลือ
 
               
 
   
 

กลุ่มสัมมาชีพผลิตภัณฑ์ การเพาะถั่วงอก
   
เบอร์โทรศัพท์ องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด 0-5500-9755 เบอร์แฟกซ์ 0-5500-9860 (14 พ.ย. 2562)    อ่าน 796  ตอบ 0  
แจ้งน้ำประปารั่ว ครับ (9 มิ.ย. 2558)    อ่าน 706  ตอบ 1  
แจ้งปัญหาน้ำประปารั่วซึม (9 มิ.ย. 2558)    อ่าน 685  ตอบ 1  
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 ธ.ค. 2557)    อ่าน 859  ตอบ 0  
 
               
 
 
   
อบต.ชัยนาม การสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านซำบอน [ 12 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 192 
อบต.วัดพริก ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวัดพริก [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนพฤศจิกาย [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ห้วยแก้ว แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 2564 [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ห้วยแก้ว ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านป่า ประกาศฯ เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.บึงระมาณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด (สีเหลือง) เพื่อใช้ในกิจกรรมเนื [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บึงระมาณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) เพื่อใช้ดูดสิ่งปฏิกูล [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หัวรอ ประกาศเทศบาลตำบลหัวรอ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 143 
อบต.วังทอง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทอง ขออนุญาตขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตามพระราชบัญ [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทอง วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทอง แจกเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต่อ [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.วังนกแอ่น ประกาศ เผยปพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จ้างออกแบบ) [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตามโครงการแข่งขัน [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่ง จัดสถานที่ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ดินทอง อัตราภาษีป้าย (ใหม่) เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2564 [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.บึงพระ วารสารข่าว องค์การบริหารส่่วนตำบลบึพงระ ฉบับที่ 5 เดือนพฤศจิกายน 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังนกแอ่น โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
อบต.ดินทอง ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.ท่าทอง ประกาศเทศบาลตำบลท่าทอง เรื่อง ประกวดราคาโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.ตลุกเทียม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงา [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
 
     
 
 
 
 
 
  สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ของอบต.หินลาด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-961-6557