หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ อบต.หินลาด
" เส้นทางสร้างชาติ  ดารดาษหินผา
หลวงพ่อเหลือลือชา  งามตาน้ำตกเขื่อนยอ
มากมีพอเกษตรภัณฑ์ "
คำขวัญ อบต.หินลาด
วิสัยทัศน์ อบต.หินลาด
" ตำบลหินลาด
ภูมิทัศน์สวยงาม อาชีพเสริมเด่น
เป็นเอกลักษณ์ นำการศึกษา
พัฒนายั่งยืน ประชาชนมีความสุข "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หินลาด
องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด
อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หินลาด จัดการเรียนการสอน โดยเน้นรู้เรียนเป็นสำคัญ [ 31 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 19 


อบต.หินลาด รณรงค์การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [ 22 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 11 


นายแผน พานทอง นายก อบต.หินลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล (ข้าราชการ) [ 5 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 13 


นายแผน พานทอง นายกอบต.หินลาด นางนวพร เสียงสูง เลขานายกอบต.หินลาด มอบบัตรให้ผู้ [ 29 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 14 


มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน [ 20 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 6 


นายแผน พานทอง นายก อบต.หินลาด เยี่ยมบ้านเสริมกำลังใจผู้ป่วย [ 25 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 14 


ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที (No Gift Poli [ 6 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 37 


[ 28 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 112 


การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 25 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 168 


ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ภายใต้โครงการคณะสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้ [ 19 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 103 


การประชาสัมพันธ์การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยง [ 17 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 144 


การขับเคลื่อนจริยธรรม [ 27 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 91 
 
 
 
   
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 12 กค. มท 0803.4/ว834,ว835 รายชื่อฯ รุ่นที่ 12  [ 22 ก.พ. 2567 ]
มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 กพส. มท 0810.8/ว843 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว22 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว822  [ 22 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว821  [ 22 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว813  [ 21 ก.พ. 2567 ]
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กสธ. มท 0819.3/ว827  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว814  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566 กศ. มท 0816.2/ว823 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว819  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล สน.คท. มท 0808.4/ว2 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.3/ว789  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว787 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กสธ. มท 0819.3/ว790  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 สน.บถ. -  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การของบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว803 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
แจ้งแก้ไขความผิดพลาดคลาดเคลื่อนรูปแบบการประกวดจังหวัดสะอาด กลุ่มจังหวัดต้นแบบ กสว. มท 0820.2/ว785  [ 20 ก.พ. 2567 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว783  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (76 จังหวัด) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว704  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ระบบยื่นคำขอรับใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 แบบดิจิทัล กฎหมายมลพิษน้ำและกฎหมายมลพิษอากาศสำหรับโรงงานจำพวกที่ 1 และโรงงานจำพวกที่ 2 และคู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กสว. มท 0820.2/ว763 เอกสารแนบ  [ 19 ก.พ. 2567 ]
   
แจ้ง ทต.ท่าทอง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/2321 ลว 22 ก.พ. 67 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 22 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 1003 ลว 22 ก.พ. 67 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 35 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมกราคม 2567 ที่ พล 0023.5/ว 131 ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 20 
การปรับลดเก็บค่าธรรมเนียมในการสอบและค่าธรรมเนียมรายวิชาที่สอบ วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ที่ พล 0023.2/ว 130 ลว 22 ก.พ. 67 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 20 
แจ้ง ทน.พล. การตรวจประเมินการรักษามาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ที่ พล 0023.3/2265 ล 22 ก.พ. 67 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 30 
การบูรณาการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว987 ลว. 22 ก.พ. 67 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 44 
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 129 ลว 22 ก.พ. 67 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 49 
การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่ อปท. ที่ พล 0023.5/ว083 ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 48 
ขอเชิญเข้าร่วมงานขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน ที่ พล 0023.4/ว128 ลว. 21 ก.พ. 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 70 
การติดตามผลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และการดำเนินการตามวาระสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0023.4/ว972 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 82 
แนวทางในการดำเนินการแก่ผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยตามมาตรา 98 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ที่ พล 0023.4/ว 970 ลว. 21 ก.พ. 67 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 52 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง (Fundamentals and Practical Approaches to Smart Cities) ที่ พล 0023.1/ว971 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 42 
ขอความอนุเคราะห์ประสานการดำเนินการ เพื่อบูรณาการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 81 ลว. 21 ก.พ. 67 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 59 
การรับฟังความคิดเห็นต่าร่างกฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ. .... ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/939 ลว. 20 ก.พ. 67 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 50 
ขอหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 ที่ พล 0023.4/ว 930 ลว. 19 ก.พ. 67 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 65 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 968 ลว 21 ก.พ. 67 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 56 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2566 ที่ พล 0023.5/ว 126 ลว.20 ก.พ.2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 100 
สรุปข้อสั่งการจากการประชุมติดตาม วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดพิษณุโลก ปี 2566-2567 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 127 ลว 21 ก.พ. 67 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 60 
การรายงานการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 125 ลว 20 ก.พ. 67 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 56 
(ชุดที่ 2) มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ พล 0023.2/ว 940 ลว 20 ก.พ. 67 [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 155 
(ชุดที่ 1) มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ พล 0023.2/ว 940 ลว 20 ก.พ. 67 [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 150 
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 17 - 18 ที่ พล 0023.3/ว 124 ลว 20 ก.พ. 67 [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 58 
ประชาสัมพันธ์บทเพลงถวายกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพลง ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง ที่ พล 0023.3/ว 121 ลว 20 ก.พ. 67 [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 103 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ครั้งที่ 1 - 5 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 120 ลว 20 ก.พ. 67 [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 75 
การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว 123 ลว 20 ก.พ. 67 [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 88 
 
         
 
   
   
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจําปี ๒๕๖๗ [ 19 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 7 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราช [ 2 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 33 
ประกาศข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 [ 25 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 93 
ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโล [ 25 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 102 
เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด [ 14 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 77 
รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 2 วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2 [ 11 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 103 
ประกาศเรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่ว [ 15 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 2852 
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ [ 24 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 138 
สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด [ 24 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 119 
วิธีป้องกันฝุ่น PM 2.5 (2) [ 2 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 162 
วิธีป้องกันฝุ่น PM 2.5 [ 2 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 149 
ประกาศบัญชีหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีที่สมัค [ 27 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 138 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 31 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 125 
ขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บฯ [ 21 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 169 
สวัสดิการผู้สูงอายุ [ 17 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 122 
การประชาสัมพันธ์การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยง [ 17 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 134 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง กำหนดเขตคว [ 11 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 148 
การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 188 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานที่ที่เป็นศูนย์คัดกรอง พ.ศ. 2565 (ศูนย์คั [ 10 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 166 
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการใช้ลานกีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 92 
ข้อมูลลานกีฬาและสถิติผู้ใช้งานลานกีฬาในตำบลหินลาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 100 
แนวทางการปฏิบัติตนของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ. [ 4 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 141 
รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (วาระที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 119 
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 25 [ 26 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 122 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด [ 14 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 177 
 
หลวงพ่อเหลือ
 
               
 
   
 
กลุ่มสัมมาชีพผลิตภัณฑ์ การเพาะถั่วงอก
   
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 ก.พ. 2564)    อ่าน 1382  ตอบ 0  
เบอร์โทรศัพท์ องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด 0-5500-9755 เบอร์แฟกซ์ 0-5500-9860 (14 พ.ย. 2562)    อ่าน 1255  ตอบ 0  
แจ้งน้ำประปารั่ว ครับ (9 มิ.ย. 2558)    อ่าน 1166  ตอบ 1  
แจ้งปัญหาน้ำประปารั่วซึม (9 มิ.ย. 2558)    อ่าน 1098  ตอบ 1  
 
               
 
 
   
อบต.ทับยายเชียง ประกาศ เจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยเฮี้ย การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบ [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 0 
ทต.นครไทย ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดอำเภอนครไทย ครั้งที่ 1 [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
ทต.บางกระทุ่ม กวดขันวินัยจราจร [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 34 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยจัดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยจัดประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยร่วมต้อนรับองคมนตรี [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
ทต.พรหมพิราม การล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
ทม.อรัญญิก ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบบริเวณค่ายฯ ตามโครงการ"กองทัพบก ช่วยเหลือ ประชา [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.วังทอง ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.วังทอง [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองกุลา ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองกุลา ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนเข้ารับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 8 
อบต.ทองแท้ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 กองช่างได้มอบหมายให้ช่างประปาเข้าดำเนินการซ่อมเเซม ย [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.แก่งโสภา โครงการฝึกซ้อมแผนการระงับเหตุไฟไหม้ในเขตชุมชน (หมู่บ้าน) พ.ศ.2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.วังทอง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.วังทอง [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 14 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2567-2569 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
ทต.ปลักแรด ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
ทต.ปลักแรด ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
ทต.ปลักแรด ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
ทต.บางระกำ นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ พร้อมรองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่กองสาธ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 8 
ทต.บางระกำ โครงการหนูน้อยจิตอาสา [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
ทม.อรัญญิก 📣ประชาสัมพันธ์📣 ขอเชิญชวนบุคคลและหน่วยงานส่งผลงาน เพื่อคัดเลือกเข้ารับโล่ประกาศ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
ทม.อรัญญิก 📣ประชาสัมพันธ์ 📣การส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคไข้หูดับและเมลิออยด์ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
 
     
 
 
 
 
 
  สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ของอบต.หินลาด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-009-755
 

facebook
อบต.หินลาด

facebook
อบต.หินลาด
อบต.หินลาด