หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หินลาด
" เส้นทางสร้างชาติ  ดารดาษหินผา
หลวงพ่อเหลือลือชา  งามตาน้ำตกเขื่อนยอ
มากมีพอเกษตรภัณฑ์ "
คำขวัญ อบต.หินลาด
วิสัยทัศน์ อบต.หินลาด
" ตำบลหินลาด
ภูมิทัศน์สวยงาม อาชีพเสริมเด่น
เป็นเอกลักษณ์ นำการศึกษา
พัฒนายั่งยืน ประชาชนมีความสุข "
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หินลาด
องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด
อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 


โครงการออกหน่วยบริการองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด บูรณาการร่วมกับหน่วยบำบัดทุกข์ [ 19 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 3 


วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล สาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ร่วมกับว่าท [ 16 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 12 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ร่วมกับสภาองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลหินลาด และข [ 3 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 22 


ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด สแกน QR COD [ 22 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 25 


วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก มอบถุงยัง [ 15 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 24 


องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำรถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการมอบให้แก่ นางจำปา คง [ 13 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 23 


หจก.ฟาร์มโชคทวี แจกถุงยังชีพให้ประชาชนในตำบลหินลาดที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ [ 22 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 51 


สำรวจผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค โควิด-19 [ 21 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 31 


โครงการ ส่งเสริมความรู้ เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แก่ประชา [ 17 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 88 


โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 141 


โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน อบต.หินลาด ปร [ 30 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 2 


กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 [ 29 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 114 
 
 
 
   
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2841  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๘/๒๕๖๓ สน.คท. มท 0808.3/ว2854 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนที่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการการจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2865  [ 17 ก.ย. 2563 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว74  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนที่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563)เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว118 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว2855  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การคืนเงินค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว2848  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2856  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2849  [ 17 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2842  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15990-16065 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) สน.คท. มท 0808.2/15986-15989 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
รายงานปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2840 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ย. 2563 ]
ซ้อมการมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ?จังหวัดสะอาด? ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.02/ว2839  [ 16 ก.ย. 2563 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูล เฉพาะปีงบประมาณ 2563 ให้แล้วเสร็จพร้อมยืนยันข้อมูลในวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 24.00 นาฬิกา ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2837  [ 16 ก.ย. 2563 ]
แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2835  [ 16 ก.ย. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15849-15913 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ย. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 40 ราย ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2824  [ 15 ก.ย. 2563 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี กค. มท 0803.3/ว2823  [ 15 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15374-15449 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ย. 2563 ]
   
การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 6078 ลว. 18 ก.ย. 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ พล 0023.3/ว 6076 ลว 18 ก.ย. 63 ที่ พล 0023.3/ว 6076 ลว 18 ก.ย. 63 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ขอส่งรายงานสรุป สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน จากข้อมูลดาวเทียม ประจำปี 2563 ที่ พล 0023.3/ว 500 ลว 17 ก.ย. 63 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 21 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 40 รุ่น ๆ ละ 3 วัน ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564 ที่ พล 0023.3/ว 502 ลว 17 ก.ย. 63 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 21 
แจ้งรายชื่อคืนเงินชำระค่าลงทะเบียนตามโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 501 ลว 17 ก.ย. 63 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 18 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือน สิงหาคม 2563 ที่ พล 0023.5/ว 6023 ลว 17 กย. 63 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 27 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือน กรกฎาคม ที่ พล 0023.5/ว6022 ลว 17 กย. 63 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 26 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือน มิถุนายน ที่ พล 0023.5/ว6020 ลว 17 กย. 63 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 26 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือน พฤษภาคม ที่ ลว 0023.5/ว6019 ลว 17 กย. 63 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 27 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันโรคโควิด 19 ที่ พล 0023.3/ว 6024 ลว 17 ก.ย. 63 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 17 
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ พล 0023.3/ว 6018 ลว 17 ก.ย. 63 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 13 
ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ พล 0023.3/ว 6017 ลว 17 ก.ย. 63 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 12 
ส่งหนังสือมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น และมาตรฐานการทดสอบวัสดุงานทางหลวงท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6016 ลว 17 ก.ย. 63 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 20 
ฃอความอนุเคราะห์ฐานข้อมูลบ่อน้ำบาดาล ที่ พล 0023.3/ว 6026 ลว 17 ก.ย. 63 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 19 
โครงการคัดเลือกโรงเรียนยุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกษิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 ที่ พล 0023.3/ว 498 ลว 17 ก.ย. 63 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 14 
การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0023.3/ว 499 ลว 17 ก.ย. 63 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 15 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่  [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 30 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 (เดือนกันยายน 2563) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6027 ลว 17 ก.ย. 63 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 29 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับการฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6028 ลว 17 ก.ย. 63 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 17 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 (เดือนกันยายน 2563) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6029 ลว 17 ก.ย. 63 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 30 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ2563 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ที่ พล 0023.5/ว 5956 ลว. 16 ก.ย. 63 [ 17 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 76 
ซักซ้อมการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5999 ลว 17 ก.ย. 63 [ 17 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 46 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนสยยุทศาตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว5997 ลว 17 กย 63 [ 17 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 75 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 9-10 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 495 ลว 16 ก.ย. 63 [ 16 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 50 
การสำรวจข้อมูลการขยายระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ Google form ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 496 ลว 16 ก.ย. 63 [ 16 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 164 
 
         
 
   
   
ประกาศราคากงโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยทำหลังคาและที่กั้นนกพิราบ หมู่ที่ [ 6 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนที่อยุ่ในความรับผิดชอบของ อบต.หินลาด ถนนสายแยกหนองหญ้าปล [ 6 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขึ้นไร่ลุงทิม (หมู่ที่ 1 ตำบลหิน [ 6 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้าน นางเลี่ยม คงทอง - หน้าบ้าน [ 6 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กเส้นข้างบึงน้ำลัด หมุ่ที่ 4 ไปจนถึง หม [ 6 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพันธ์ คงวิชา - แยกป่าสัก ห [ 6 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.หิน [ 3 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลปู่บึงน้ำลัด บ้านน้อยใน ห [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคำฝัน กองเขียว ถึงวัด [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง สายจากไร่นายจันทอน โต๊ะลายเทศ-หน้าบ้ [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังสายโนนกลาง บ้านท่าขอนเบน หมู่ที่ 8 ตำ [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
รายงานผลการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 7 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 34 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความ [ 5 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 42 
ช่องทางการประชาสัมพันธ์การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขอ [ 4 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 34 
การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด [ 3 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 5 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.หินล [ 3 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด สแกน QR COD [ 22 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 18 
อบต.หินลาด ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที [ 5 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 213 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.หินลา [ 5 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.หินลา [ 7 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการ ที่ อบต.หินลาด สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 39 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.ห [ 5 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ [ 12 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะก [ 4 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 40 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.หินลา [ 3 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 6 
 

หลวงพ่อเหลือ
 
               
 
   
 

กลุ่มสัมมาชีพผลิตภัณฑ์ การเพาะถั่วงอก
   
เบอร์โทรศัพท์ องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด 0-5500-9755 เบอร์แฟกซ์ 0-5500-9860 (14 พ.ย. 2562)    อ่าน 768  ตอบ 0  
แจ้งน้ำประปารั่ว ครับ (9 มิ.ย. 2558)    อ่าน 686  ตอบ 1  
แจ้งปัญหาน้ำประปารั่วซึม (9 มิ.ย. 2558)    อ่าน 661  ตอบ 1  
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 ธ.ค. 2557)    อ่าน 831  ตอบ 0  
 
               
 
 
   
อบต.ชัยนาม การสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านซำบอน [ 12 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 59 
อบต.ไผ่ขอดอน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 44 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อื่น ๆ (โครง [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.บึงระมาณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อจัด [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทอง โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทอง ตารางออกหน่วยบริการเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีประจำปี 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.นครไทย วันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ปลักแรด ประกาศราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางบริเวณบ้านนายดอกรัก [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโขง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่ [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วังวน โครงการอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.วังวน โครงการอบรมเด็กเเละเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หลักสูตรเยาวชนต้นกล้า [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านมุง แบบฟอร์มแสดงตัวตนของ ผู้สูงอายุผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 15 
อบต.ทับยายเชียง ประชาสัมพันธ์ จากสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด เรื่อง ให้สมาชิกสหกรณ์รับคืนเงินค [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 34 
อบต.พรหมพิราม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ห [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วังนกแอ่น โครงการ “Big Cleaning Day”รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคชิคุนกุนย่า [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 27 
อบต.วังนกแอ่น โครงการรักษ์โลกต้องเพิ่มป่าร่วมประชาปลูกต้นไม้เพื่อโตไปด้วยกัน [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 34 
ทต.เนินมะปราง ประชาสัมพันธ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สูงอายุ ค [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.เนินมะปราง กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ปกครองและเด็กเล็ก ปิ้งข้าวจี่ อาหารพื้นบ้าน เขตเทศบาลตำบลเน [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านดง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.วังทอง นำหินคลุกลงถนน ม.4 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ป่าแดง ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง (ตามข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๓) จำนวน ๒ โครงการ [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.วังทอง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.1,12 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บางกระทุ่ม รณรงค์สวมใสผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง นุ่งซิ่น ทุกวันอังคารและวันศุกร์ ร่วมกับกระทรวงวั [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วัดพริก โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเกษตรกร ประจำปี 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
 
     
 
 
 
 
 
  สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ของอบต.หินลาด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-961-6557