หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด
อำเภอเมืองวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
 
   
 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ ๔/๒๕๕๓ ที่ พล ๐๐๓๗.๕/ว ๑๑๖ ลว. ๙ ก.พ. ๒๕๕๔ [ 9 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1851 
 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ประจำปี ๒๕๕๔ ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๘๒๘ ลว ๙ ก.พ. ๒๕๕๔ [ 9 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1031 
 
ร่างประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่องห้ามใช้ยาพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยาพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรีบผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๘๒๖ ลว  [ 9 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 6347 
 
การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๔๕๖๐ ลว. ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๒ [ 9 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1573 
 
การสำรวจความพร้อมใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ พล ๐๐๓๗.๕/ว ๘๐๒ ลว. ๘ ก.พ. ๒๕๕๔ [ 8 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 893 
 
สถจ.พล ได้โอนเงิน งปม.รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า,สนับสนุนการกระจายอำนาจให้ อปท.) ที่พล 0037.3/ว46 ลว. 2 ก.พ. 54 [ 4 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 884 
 
ดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ พล ๐๐๓๗.๕/ว ๕๔ ลว.๔ ก.พ.๕๔  [ 4 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1108 
 
สนง.ที่ดิน จ.พล.จัดส่งรายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธ.ของ อปท. ที่ พล0037.5/ ว 48 ลว.2 ก.พ.54 [ 2 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1009 
 
โครงการตรวจนิเทศการพัฒนาระบบสารสนเทศเลือกตั้งท้องถิ่น ที่ พล 0037.4/ว334 ลว. 7 ม.ค. 54 [ 1 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1405 
 
การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ที่ พล 0037.1/ว 641 ลว 1 กุมภาพันธ์ 2554 [ 1 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 977 
 
การออกตรวจนิเทศ ศพด.อปท. ประจำปี งปม. พ.ศ. 2554 ที่ พล0037.3/ ว 596 ลว. 31 ม.ค. 53 [ 31 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1640 
 
คำสั่ง จ.พล.ที่189/2554 เรื่องมอบหมายภารกิจเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพฯ  [ 31 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1403 
 
ประชาสัมพันธ์และคำแนะนำประชาชนเรื่องการป้องกันการระบาดของไข้หวัดนก ที่ พล 0037.3/ ว 40 ลว. 26 ม.ค. 2553 [ 26 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 825 
 
<< หน้าแรก...     664      665      666      667     (668)     669      670      671      672     ....หน้าสุดท้าย >> 688
   
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-961-6557