หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด
อำเภอเมืองวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
 
   
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/2079 ลว. 24 มี.ค.63 [ 25 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 42 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ2563 เงินอุดหนุนสำหรับค่าครุภัณฑ์สถานีอนามัยที่ถ่ายโอนฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/4863 ลว. 25 มี.ค.63 [ 25 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 35 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 2105 ลว. 25 มี.ค.63 [ 25 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 32 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 2107 ลว. 25 มี.ค.63 [ 25 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 34 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการฯ ด่วนที่สุด ที่ 0023.5/ว 2108 ลว 25 มีนาคม 2563 [ 25 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 30 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ ด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ 4902 ลว 25 มี.ค. 63 [ 25 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 53 
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมีนาคม 2563) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2094 ลว 24 มี.ค. 63 [ 24 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 211 
 
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2091 ลว 24 มี.ค. 63 [ 24 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 105 
 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการมอบรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ พล 0023.3/ว 2086 ลว 24 มี.ค. 63 [ 24 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 35 
 
การดำเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 2085 ลว 23 มี.ค. 63 [ 24 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 66 
 
การจัดส่งข้อมูลผลการเรียน (GPAX) 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2084 ลว 24 มี.ค. 63 [ 24 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 35 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2083 ลว 24 มี.ค. 63 [ 24 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 154 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ ที่ พล 00023.2/ว2076 ลว 24 มี.ค. 63 [ 24 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 74 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 688
   
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-961-6557