หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด
อำเภอเมืองวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เดือน ต.ค.64-มี.ค.65 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 3431 ลว. 24 พ.ค.65 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3434 ลว 24 พ.ค.65 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
ขอความอนุเคราะห์ให้ อปท.บันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ประจำปี พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3433 ลว 24 พ.ค. 65 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 349 ลว 24 พ.ค. 65 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
แจ้ง อบจ. ทน. ทม. การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุน งปม.เงินอุดหนุนของ อปท. SOLA ที่ พล 0023.3/ว3428 ลว 24 พ.ค. 65 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
แจ้ง 9 อำเภอ การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุน งปม.เงินอุดหนุนของ อปท. SOLA ที่ พล 0023.3/ว3428 ลว 24 พ.ค. 65 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ พล 0023.3/ว 3421 ลว 24 พ.ค. 65 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
เรื่อง หลักเกณฑ์การขอใช้เเละการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ลว.24 พ.ค. 65 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่ พล 0023.3/ว 348 ลว 24 พ.ค.65 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 24 
โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 347 ลว 24 พ.ค.65 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 24 
แจ้ง อ.ชาติตระการ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ที่ พล 0023.3/322 ลว 24 พ.ค.65 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง ที่ พล 0023.3/ว 3409 ลว 23 พ.ค. 65 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 22 
การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3397 ลว 23 พ.ค. 65 [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 59 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 944
   
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-009-755