หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด
อำเภอเมืองวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
โครงการฝึกอบรมเฃิงปฏิบัติการการบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4844 ลว. 24 ก.ค.63 [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
การจัดทำข้อมูลการนำเสนอคำขอเพิ่มเเละเปลี่ยนเเปลงงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4833 ลว 24 ก.ค. 63 [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
โครงการเครือข่ายของแผ่นดินเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 2563 ที่ พล 0023.3/ว 388 ลว 24 ก.ค. 63 [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 26 
โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาด ที่ พล 0023.3/ว 389 ลว 24 ก.ค. 63 [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 27 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4810 ลว 24 ก.ค. 63 [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 48 
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4784 ลว 22 ก.ค. 63 [ 22 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 70 
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4783 ลว 22 ก.ค. 63 [ 22 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 34 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4779 ลว 22 ก.ค. 63 [ 22 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 47 
แจ้งตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน ที่ พล 0023.5/ว 385 ลว 22 กค. 63 [ 22 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 56 
แจ้งประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุง Factor F ใหม่ ที่ พล 0023.5/ว 384 ลว. 22 กค. 63 [ 22 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 35 
ขอความร่วมมือสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ พล 0023.3/ว 381 ลว 22 ก.ค. 63 [ 22 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 66 
ขอเชิญประชุมรับฟังรายงานผลการศึกษาและจัดทำข้อเสนอ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว 383 ลว 22 ก.ค. 63 [ 22 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 54 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการพิจารณากลั่นกรองโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4748 ลว 22 ก.ค. 63 [ 22 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 61 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 719
   
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-961-6557