หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด
อำเภอเมืองวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
 
 
   
สภาพพื้นที่ของตำบลหินลาดมีพื้นที่ราบเป็นที่ดอนเหมาะแก่การทำนา มีแม่น้ำสำคัญ คือ แม่น้ำแควน้อยซึ่งเปรียบเสมือนสาย โลหิตหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวตำบลหินลาด และชาวอำเภอวัดโบสถ์ โดยไหลผ่านหมู่บ้านต่างๆ ในตำบลหินลาด คือหมู่ที่ 1 บ้านท่าหนอง หมู่ที่ 4 บ้านน้อยนอก หมู่ที่ 5 บ้านชาน หมู่ที่ 7 บ้านท่าปากห้วย หมู่ที่ 8 บ้านท่าขอนเบน ซึ่งราษฎรในตำบลได้ใช้เป็น ที่อาศัย และเป็นแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตรตลอดจนอุปโภคบริโภค
 
   
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านท่าหนอง 313 283 596 212  
2   บ้านหินลาด 296 304 600 180
  3   บ้านน้อยใน 383 387 770 272  
4   บ้านน้อยนอก 183 221 404 157
  5   บ้านชาน 291 281 572 200  
6   บ้านน้อยเหนือ 327 354 681 233
  7   บ้านท่าปากห้วย 186 178 364 120  
8   บ้านท่าขอนเบน 160 166 326 119
  9   บ้านหนองไผ่ 177 195 372 120  
    รวมทั้งหมด 2,316 2,369 4,685 1,613
 
   
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำไร่ ทำนา ทำสวน โดยเฉพาะการปลูกมันสำปะหลัง รองลงมา คือ นาข้าว และมีการประกอบอาชีพเสริม คือ เลี้ยงสัตว์ เช่น วัว สุกร กระบือ ไก่ ฯลฯ รายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 74,085.36 บาท/ปี ประชาชนมีรายได้ต่ำกว่ารายจ่ายมาก เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่พึ่งพาตนเองได้น้อยไม่มีการวางแผนชุมชน ทำให้มีการอพยพแรงงานใน พื้นที่ไปทำงานในต่างจังหวัดนอกภูมิลำเนา มีประชากรอพยพไปทำงานประมาณร้อยละ 25
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-961-6557