หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด
อำเภอเมืองวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ของ อบต.หินลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ผ่านระบบ e-PlanNACC ของ อบต.หินลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 12 เดือน) [ 29 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ผ่านระบบ e-PlanNACC ของ อบต.หินลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) [ 29 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 - มีนาคม 2563) [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
แนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตาบลหินลาด เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 11 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด [ 14 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด [ 16 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 11 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562) [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของ อบต.หินลาด [ 29 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 84  
 
รายงานและติดตามประเมินผลงานดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผ่านระบบ e_plannacc (รอบการรายงาน 6 เดือน) [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 65  
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปี 2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 62  
 
รายงานสถิติประชาชนที่มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 75  
 
รายงานผลการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 68  
 
รายงานสถิติประชาชนที่มาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 67  
 
รายงานสรุปผลรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ประจำปีงบประมาณ2561 [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 71  
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่2 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 56  
 
  (1)     2   
   
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-961-6557